Klachtenprocedure

U heeft een klacht, wat kunt u doen en van ons verwachten?

Voor wie?
De klachtenregeling is voor al onze cliënten die een klacht hebben over de zorg.

Wat is een klacht?
De klacht kan betrekking hebben op onze organisatie, onze medewerker(s) of de kwaliteit van de geboden zorg.

Recht doen aan uw klacht
Wij stellen wij ons ten doel om recht te doen aan uw klacht en uw vertrouwen in onze organisatie herstellen.

Leren van uw klacht

Wij willen leren van uw klacht en om zodoende het functioneren van de organisatie te verbeteren.

Eerst pogen om het samen oplossen

Probeer samen met uw hulpverlener het probleem op te lossen. Uw hulpverlener stelt het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van de klacht direct met u te bespreken.

U kunt ook contact zoeken met onze interne vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat het niet lukt om tot een oplossing te komen. In dat geval kunt u zich richten tot onze interne vertrouwenspersoon, via e-mail: klachten@nabrissa.nl of via het webformulier op onze website: www.nabrissa.nl

Externe klachtenfunctionaris
Onze organisatie heeft eventueel een externe klachtenfunctionaris die onafhankelijk optreedt. Deze heeft de volgende taken:

  • U gratis van advies voorzien over de klachtenregeling en hoe u een klacht kunt indienen;
  • U bijstaan in het formuleren van uw klacht;
  • Onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen;
  • U tijdens de klacht informeren over de status van de klacht;
  • U verder wegwijs maken als u er niet uit komt met de organisatie.
  • De bereikbaarheidsgegevens van de klachtenfunctionaris zijn:

Stichting Klachtenregeling / 085 – 485 85 60 / info@klachtenregeling.nl

Procedure
U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes dagen (intern) of zes weken (extern) een schriftelijke mededeling van ons. Daarin geven we aan tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen we over en naar aanleiding van de klacht hebben genomen en binnen welke termijn we maatregelen hiertoe zullen nemen.

Cliëntenmedezeggenschap
Zoals aangegeven zijn klachten voor ons ook leermomenten. Daarom worden de klachten geanonimiseerd en gebundeld besproken tijdens onze cliëntenraadsvergaderingen.